• Wat is Gasopslag Nederland?

  Gasopslag Nederland is een vereniging die de belangen van gasopslagbeheerders in Nederland vertegenwoordigt. Ons doel is om de standpunten van de leden gezamenlijk naar voren te brengen in de discussies rond de Nederlandse en Europese wetgeving.

 • Waarom is Gasopslag Nederland opgericht?

  Voldoende gasopslagcapaciteit is van groot belang om een goed functionerende gasmarkt te kunnen blijven waarborgen. De komende jaren zal de rol van gasopslag in Nederland sterk toenemen. Tegelijkertijd is de regelgeving rondom gasinfrastructuur en gasopslag nog volop in ontwikkeling. Door Gasopslag Nederland kunnen ontwikkelaars en beheerders van gasopslagen met één stem spreken en een gunstig klimaat realiseren voor nieuwe en bestaande gasopslagen. Samen met onze leden willen we zorgen dat voorspelbare regelgeving, vergunningsprocedures en een gelijk speelveld in Nederland en Europa hoog op de agenda komen van Europese en Nederlandse overheden en toezichthouders. 

 • Hoe wil Gasopslag Nederland haar doel bereiken?

  Gasopslag Nederland wil haar doel bereiken door te handelen in het belang van de leden. We treden op als gesprekspartner van Europese en Nederlandse overheden, toezichthouders en andere belanghebbenden bij de Nederlandse gasinfrastructuur. Daarnaast gaan we uit naam van de leden te werk door informatie te verschaffen, te adviseren over wettelijke maatregelen, juridische procedures te voeren en aandacht te vestigen op vraagstukken en moeilijkheden waarmee leden geconfronteerd worden. 

 • Wie zijn de relevante autoriteiten met betrekking tot de Nederlandse gasinfrastructuur?

  De Autoriteit Consument & Markt (ACM), ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators), het Ministerie van Economische Zaken, Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en de Europese Commissie.

 • Wat is gasopslag?

  Gasopslag is het ondergronds opslaan van aardgas. In Nederland bestaan er twee typen van ondergrondse gasopslagen: lege gasvelden en zoutcavernes.

 • Hoe past gasopslag in de overgang naar duurzame energie?

  Nederland heeft als doel om in 2020 het energieverbruik voor minstens 14% uit duurzame bronnen te halen. Dit energieverbruik omvat transport, industrie en elektriciteit. Dat betekent voor die laatste categorie dat tegen 2020 circa één derde van de elektriciteit in Nederland duurzaam opgewekt moet zijn. Aangezien het niet altijd waait en de zon alleen overdag schijnt, is er een complementaire elektriciteitsbron nodig die gemakkelijk en economisch verantwoord kan worden aan- en uitgezet. Aardgas is zo’n elektriciteitsbron, maar alleen als het gas flexibel beschikbaar is. En voor dat laatste is gasopslag essentieel. Gasopslag helpt dus in de overgang naar duurzame energie.

 • Wie vertegenwoordigt Gasopslag Nederland?

  Gasopslag Nederland vertegenwoordigt op dit moment de gasopslagbeheerders Eneco Gasspeicher, EnergyStock, Gasopslag Bergermeer, EKB (Etzel-Kavernenbetriebsgesellschaft), innogy gas storage NWE en Gas Storage OMV Etzel. De drie eerstgenoemde leden zijn de oprichters van Gasopslag Nederland.

 • Wat is het doel van Gasopslag Nederland?

  Door Gasopslag Nederland kunnen ontwikkelaars en beheerders van gasopslagen met één stem spreken. Hierdoor kunnen we een gunstig klimaat realiseren voor nieuwe en bestaande gasopslagen. We willen het belang van gasopslag voor een betrouwbare en duurzame energievoorziening benadrukken. Dit proberen we te realiseren door een gesprekspartner zijn van de relevante autoriteiten, zoals het Ministerie van Economische Zaken, de Autoriteit Consument & Markt, de Europese Commissie en ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators).

 • Wie kunnen lid worden van Gasopslag Nederland?

  Lidmaatschap van Gasopslag Nederland staat open voor alle gasopslagbeheerders en -ontwikkelaars die een aansluitovereenkomst hebben met de beheerder van het landelijke gastransportnet (Gasunie Transport Services, GTS). Het moet de opslag betreffen van gasvormig aardgas en niet van CO2 of LNG.

 • Wie zijn de belanghebbenden bij de Nederlandse gasinfrastructuur?

  Vrijwel elk huishouden in Nederland heeft een gasaansluiting. Er zijn dan ook veel belanghebbenden: de beheerder van het landelijke gastransportnet (GTS), maar ook gasopslagen en LNG-installaties en -producenten. Ook grootverbruikers (zoals de industrie en elektriciteitsproducenten) en uiteindelijk de consumenten, zijn belanghebbenden bij de Nederlandse gasinfrastructuur.

 • Wat is het belang van gasopslag?

  Door middel van gasopslag kan er gemakkelijk ingespeeld worden op veranderingen in de vraag naar aardgas. In de winter is er meer vraag naar gas dan in de zomer. Overdag is er meer vraag dan ’s nachts. Gasleveranciers hebben behoefte aan flexibiliteit zodat ze snel op deze veranderende vraag kunnen reageren. Daarnaast geeft flexibele gasopslag ondersteuning voor de inzet van duurzame energiebronnen waardoor het wisselende aanbodpatroon van wind- en zonne-energie efficiënt kan worden opgevangen.

 • Hoe past gasopslag in het streven naar betrouwbare levering?

  Het gasverbruik varieert in de tijd. In de zomer is er minder gas nodig dan in de winter en overdag meer dan ’s nachts. Het gasaanbod moet zich daarop aanpassen. Die aanpassing wordt sinds tientallen jaren in belangrijke mate verzorgd door het Slochterenveld bij Groningen dat unieke geologische eigenschappen heeft. De druk in dit Slochterenveld gaat echter naar beneden waardoor snelle levering moeilijker wordt. Gasopslagen zijn daarom steeds belangrijker om een betrouwbare gaslevering te kunnen garanderen voor huisverwarming, stadsverwarming, industrie en elektriciteitsopwekking.