VGN heeft in haar zienswijze op het ontwerp-instemmingsbesluit gaswinning Groningen aangegeven dat zij niet overtuigd is dat bij het opstellen van het ontwerp-instemmingsbesluit voldoende rekening is gehouden met de rol die gasopslagen kunnen spelen bij het leveren van (seizoens-)flexibiliteit aan de markt.

Staatstoezicht op de Mijnen (hierna: SodM) heeft in haar advies geconstateerd dat een zo vlak mogelijke productie bijdraagt aan het voorkomen van aardbevingen, en dat fluctuaties in de gaswinning zo veel mogelijk voorkomen dienen te worden. Gasopslagen zijn in staat om een bijdrage te leveren aan een zo vlak mogelijke productie vanuit het Groningenveld.

De fluctuaties die er thans zijn in de gaswinning vanuit het Groningenveld door wisselingen in de gasvraag binnen het jaar (van maand tot maand), maar ook binnen de maand, binnen de week en binnen de dag zouden verder kunnen worden beperkt, waardoor er volgens de redenering van SodM kan worden bijgedragen aan een vermindering van de aardbevingsrisico´s in Groningen. Beperkingen in fluctuaties van de gaswinning kunnen via de markt worden opgevangen door de mogelijkheden die door de bestaande gasopslagen worden geboden: direct met aanbod vanuit L-gasopslagen en daarnaast met aanbod vanuit H-gasopslagen in combinatie met inzet van kwaliteitsconversie. Het is daarbij van groot belang dat marktpartijen in de komende jaren kunnen inschatten welke flexibiliteit het Groningenveld zal leveren en welk gedeelte van de benodigde flexibiliteit zij zullen leveren.

Hierom is VGN van mening dat in het definitieve instemmingsbesluit expliciete voorwaarden en grenzen moeten worden opgenomen voor fluctuaties in de gaswinning. Bij het vaststellen van die grenzen zou rekening moeten worden gehouden met de bijdrage die gasopslagen kunnen leveren.

Meer nieuws